ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Dubois in beeld

Werken (vermeld in deze bron):

· [Cremers, H.A.H. (Har)]
Ook wij komen er wel 1975
· [Dekkers, J.C.M. (Jessica)]
Step Stones 1989
· [Gielliet, O. (Omer)]
Maria Auxiliatrix 1996
· [Grégoire, P. (Pépé)]
schaduw 1988
· [Haas, V.H.J. (Vera) de]
spelend kind op stelten 1997
· [Jacobs, G.A.P.J. (Sjer)]
zorg 1998
· [Jonk, N. (Nic)]
land, water en vuur 1972
· [Putt, W.J.M.T. (Willy) van der]
clown 1987
· [Wong Lun Hing, A.E.A.M. (Dolf)]
paard met kind 1994
ARTindex