ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Thieme Becker XII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart

Personen (vermeld in deze bron):

·Firens, Jaques
·Firens, Jodocus
·Firmin, Jan
·Fisch, Antoine
·Fisch, Paul
·Fisco, C.A.
·Fisen, Englebert
·Flamen, Pieter
·Flascoen, Laurent
·Flascoen, Quentin
·Flasschoen, Gustave
·Flavigny, Henri
·Fleischmann, J.M.
·Fleming, William
·Fles, Etha
  
·Flessiers, Balthasar
·Flessiers, Benjamin
·Flessiers, Willem
·Flier, H.R. van der
·Flinck, Govert
  
·Flinck, N.A.
·Floh, A.W.
·Floor, Laurens
·Floortge, ?
·Floortie, ?
·Floquet, ?
·Floquet, Bartholomeus
·Floquet, J.P.
·Floquet, Lucas [II]
·Floquet, Lucas [I]
·Floquet, Pauwel
·Floquet, Simon
·Florens, Simon
·Florent, Abraham
·Florent, E.
·Florimont, C.F.B. (de)
·Floris, Baptist
·Floris, Claudius
·Floris, Cornelis [III]
·Floris, Cornelis [II]
·Floris, Cornelis [I]
·Floris, Frans [de oude]
  
·Floris, J.B.
·Floris, Jacob [II]
·Floris, Jacob [I]
·Floris, Jan [II]
·Floris, Jan [I]
·Florisz., Claes
·Florisz., Jacob
·Florisz., Willem
·Florten, Jan
·Florten, Pieter
·Flotz, Johannes
·Flowyn, Herry de
·Flowyn, Marten
·Flémal I, Bertholet
·Fock, Hermanus
·Fokke Simonsz., Arend
·Fokke, Arend [Wzn.]
·Fokke, Jan
·Fokke, Simon
  
·Folkema, Anna
·Folkema, J.J.
·Folkema, Jacob
·Folkema, R.J.
·Fonbonne, Quirijn
·Fonson, C.A.
·Fonson, J.A.
·Fonson, J.B.
·Fontaine, Jacques de
·Fontaine, Jehan
·Fontaine, Victor
·Fontanus, E.
·Fontenay, L.H. de
·Fonteyn, A.L.
·Fontijn, Pieter
·Fontyn, Jacobus
·Foort, Karel
·Fopsen, P.J.
·Fornenberg, Alexander van
·Fors, Claix
·Forst, Ullrich van
·Fortuyn, Willem
·Fosman, Gregorio
·Fossaert, Mainnaert
·Fouchier, Bartram de
·Foulon, G.F.
·Foulon, Pierre
·Fouquet, Henri
·Fouquet, Jacques
·Fouquet, Valentin
·Fouquier, Jacques
·Fourmanoir, Jacques
·Fourmois, Théodore
·Fournier, C.L.
·Fournier, Jean
·Fournier, Jean le
·Fox, Reynier
·Fraet, Alexandre
·Fraet, Jan
·Fraet, Joris
·Fraikin, C.
·Fraiman, Philippe
·Fraipont, Gustave
·Framery, Héritier
·Framery, Loys
·Framery, Robin
·Framont, Gilian
·Francart [II], Jacques
·Francart [I], Jacques
·Francart, Nicolas
·France, Barthelemy
·Franchoys II, Lucas
  
·Franchoys Lucasz., Peeter
·Franchoys sr, Lucas
·Franchoys, L.E.
·Francisci, Nicolas
·Franck, A.P.
·Franck, Aernout
·Franck, C.F.
·Franck, Gabriel
·Franck, J.B.
·Franck, Joseph
·Franck, Pauwels
·Franck, Peter
·Franck, Thomas
·Franck, Tobias
·Francken [III], Hieronymus
·Francken [II], Hieronymus
·Francken, Ambrosius
·Francken, Ambrosius [III]
·Francken, Ambrosius [II]
·Francken, Ambrosius {I}
·Francken, Amman
·Francken, C.A.V.
·Francken, Constantyn
·Francken, Frans [III]
·Francken, Frans [II]
·Francken, Frans [I]
·Francken, Hans
·Francken, Hieronymus [I]
·Francken, Nicolaes
·Franco 954
·Francois, Alexandre
·Francois, Célestin
·Francois, Jacob
·Francois, Jaques
·Francois, P.J.C.
·Francq van Berkhey, Johannes le
·Frank, J.W.
·Frank, Lucien
  
·Franken, Piet
·Frankenberg en Proschlitz, D.O.L. van
·Frankendaal, Nicolaes van
·Frankfort, Eduard
  
·Franquinet, W.H.
·Frans, Hans
·Frans, Hans
·Frans, Maximiliaen
·Franse, Jac.
·Fransen, Isaacq
·Fransen, Jan
·Frantzen, Thomas
·François, Ange
·Frauen, A.
·Frederic, Heynderic
·Fredericksz., Ghysbert
·Frederiks, Cornelis
·Fredriks, Jan Hendrik
·Freese jr, Albertus
·Freese sr, Albertus
·Freese, Albertus
·Frena, Abraham
·Freret, Sanders
·Frey, Anna de
·Frey, J.P. de
·Fris, Jacques
·Fris, Jan
·Fris, Pieter
·Frison, Barthélemy
·Fritzius, ?
·Fritzsch, C.F.
·Froidure, Bernardin
·Fromantiou, Hendrik de
  
·Fruit, Pol
·Fruytiers, L.J.
·Fruytiers, Philip
·Frytom, Frederick van
·Frytom, Joanna van
·Frédéric, Léon
·Frémy, Claude
·Fuchs, C.C.
·Fuchs, L.J.
·Furnerius, Abraham
·Fuyter, Jacob de
·Fuyter, Louis de
·Fyt, Jacob
·Fyt, Jan
·Vriendt, Floris de
ARTindex