ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gemeente Eindhoven

Verwervingen / aankopen:

·d.d.: 1974
Objekt: 1974 - - Stadt am Berg
·d.d.: 1975
Objekt: 1975 - - Stadt am Berg
·d.d.: 1985
Objekt: 1979 - - Z VII
·d.d.: 1985
Objekt: 1983 - - zonder titel
·d.d.: 1985
Objekt: 1984 - - zonder titel
·d.d.: 1985
Objekt: 1984 - - varen
·d.d.: 1985
Objekt: 1984 - - Trapeze
·d.d.: 1985
Objekt: 1984 - - zonder titel
·d.d.: 1985
Objekt: 1984 - - Project Bamboe
·d.d.: 1985
Objekt: 1984 - - schuitje
·d.d.: 1985
Objekt: 1984 - - Bahia
·d.d.: 1985
Objekt: 1984 - - driekantenschaar
·d.d.: 1985
Objekt: 1984 - - Neil Armstrong View
·d.d.: 1985
Objekt: 1984 - - Villa Doria
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - wereld III
· aankoop
d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - time will tell
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - het geheim van het zwart
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - de verschrikkelijke fruitschaal
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - zonder titel
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - zonder titel
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - onder zeil
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - zonder titel (tweeluik)
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - zonder titel
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - zonder titel
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - zonder titel
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - zonder titel
·d.d.: 1985
Objekt: 1985 - - vogels
·d.d.: 1964
·d.d.: 1965
·d.d.: 1966
·d.d.: 1969
·d.d.: 1971
·d.d.: 1972
·d.d.: 1975
·d.d.: 1975
·d.d.: 1978
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - contrapunt
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - H. Communie
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - No 1
·d.d.: 1962
Objekt: s.d. - - Droom van Farao
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1962
Objekt: s.d. - - bergland
·d.d.: 1980
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1962
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - portret
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - weg met kastanjes
·d.d.: 1987
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - geraamte der kat
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - Tijd doden
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - landschap met ruines
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1985
Objekt: s.d. - - Drieluik
·d.d.: 1963
Objekt: s.d. - - feest in bedrijvige haven
·d.d.: 1986
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1962
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1962
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1987
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1959
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - theologendiscussie
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - cirkel
·d.d.: 1987
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1986
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1964
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1985
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1983
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1970
Objekt: s.d. - - Discusvis met jongen
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - Paeonia trolliodes
·d.d.: 1958
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1970
Objekt: s.d. - - drie koningen
·d.d.: 1970
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1958
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1970
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1970
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1970
Objekt: s.d. - - Bergen aan Zee
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1962
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1961
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1981
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1964
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1964
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1987
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1961
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1961
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - staande vorm
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1968
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - Fragment v.e. dorp
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - Nevelman
·d.d.: 1968
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - Honger
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - Venster met jalouzie
·d.d.: 1958
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1961
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1961
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - gevangen licht
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - landschap in wit en blauw
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - Dozen
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - landschap
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - groei
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - onderweg
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - saskia
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - Visser
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - libel
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - compositie
·d.d.: 1961
Objekt: s.d. - - ruiters
·d.d.: 1961
Objekt: s.d. - - havenwerken
·d.d.: 1961
Objekt: s.d. - - stadsgezicht
·d.d.: 1968
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1968
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - My secret garden
·d.d.: 1968
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1968
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1968
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1968
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1968
Objekt: s.d. - - Schoothondje
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - tafel
·d.d.: 1967
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - vogelvrouw
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - Vreemd gewas
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - Joseph Beuys
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - Hommage aan Dibbets
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - Bagur nr.3
·d.d.: 1967
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - Iudicium Paridis
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - Val de Roussillon
·d.d.: 1967
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - Mos
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - Noorderpier
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - licht wolken en zee
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - Tuin in Sablet
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - zomer
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - A
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - 6
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - Nr 7714
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - lege kamer
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - Aangetaste kop
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - tempelofferdier
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - No 1
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - Sneeuwstorm
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - Rocky Mountains
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - Ruimte
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - dode beflijster
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - witte vorm
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - Platte kubus
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1961
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1961
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1960
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1960
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1960
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - Stoel met jas
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - compositie met tafel
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - antiquaire
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - Victoria Station
·d.d.: 1958
Objekt: s.d. - - Seine
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - Krijtland
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - Stride-piano
·d.d.: 1986
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1964
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1964
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1964
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1977
Objekt: s.d. - - Handdoek in doos
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Verpakt
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Baak
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1967
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1967
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1967
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1960
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Vaatkwast
·Objekt: s.d. - - Twee harten
·d.d.: 1960
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1960
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1966
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1966
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1966
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1966
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1966
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Serie 12
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1966
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - gras
·d.d.: 1965
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Onze voorouders zijn kabouters
·d.d.: 1965
Objekt: s.d. - - En ze dansen maar door
·d.d.: 1965
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1958
Objekt: s.d. - - paard
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - tafel 2
·d.d.: 1987
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - stadsstilleven
·d.d.: 1983
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Drijven
·d.d.: 1973
Objekt: s.d. - - keukentje
·d.d.: 1978
Objekt: s.d. - - olifant
·d.d.: 1960
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - vliegende hap
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1958
Objekt: s.d. - - gezin in het bos
·d.d.: 1962
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1960
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1959
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1965
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1965
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1959
Objekt: s.d. - - meisje met rode rok
·d.d.: 1989
Objekt: s.d. - - gedaantewisseling
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - 2 koppen
·d.d.: 1959
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1962
Objekt: s.d. - - Donkere brug
·d.d.: 1963
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1986
Objekt: s.d. - - Sfinx
·d.d.: 1986
Objekt: s.d. - - Chimpansjees
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - moed der wanhoop
·d.d.: 1959
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1965
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1959
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Vakantiegangers
·d.d.: 1965
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1986
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - Nargol Aqiary
·d.d.: 1985
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1984
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1959
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1987
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1965
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1986
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1965
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1959
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1958
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1958
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1964
Objekt: s.d. - - meisje met bolhoed
·d.d.: 1987
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1973
Objekt: s.d. - - getuigen
·d.d.: 1973
Objekt: s.d. - - Vermoorde dichter
·d.d.: 1983
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1973
Objekt: s.d. - - Mens
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - voorjaar
·d.d.: 1986
Objekt: s.d. - - King Kong
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - ons dorp
·d.d.: 1958
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1970
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Schoot
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1968
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1987
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1980
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1958
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - man met vogelkooitje
·d.d.: 1959
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Vormen
·d.d.: 1965
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1958
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1965
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1970
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Blijvende konkurrent
·d.d.: 1973
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - Salome
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - Warm water
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Weerspiegeling
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - Disharmonie
·d.d.: 1969
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - vliegenvanger
·d.d.: 1973
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1961
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1973
Objekt: s.d. - - Amsterdam
·Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - individualist
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - de stem van de schelp
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1964
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - landschap
·d.d.: 1973
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1966
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1967
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1963
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - jas
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - figuur
·d.d.: 1963
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - zon en bos
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - dame in groene jurk
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - Mikonos
·d.d.: 1975
Objekt: s.d. - - Ontstijging van het stoffelijke
·d.d.: 1959
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Eigendom
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - wachten op de winter
·d.d.: 1963
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1963
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1964
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1987
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1976
Objekt: s.d. - - Fietsenrek
·d.d.: 1988
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1972
Objekt: s.d. - - Typo 4
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Hotel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1964
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1963
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1963
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Nuenen
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - grijze ruimte
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - zonder titel
·d.d.: 1987
Objekt: s.d. - - onbekende titel
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - compositie
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Dartmoor
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Frankrijk
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - Integratie
·d.d.: 1974
Objekt: s.d. - - sinus
·d.d.: 1971
Objekt: s.d. - - onbekende titel
ARTindex